Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) platí při prodeji zboží společnosti STARLIFT s.r.o. odběrateli

I. Základní ustanovení

smluvní strany:

Dodavatel: společnost STARLIFT s.r.o.

IČ: 25913654, DIČ: CZ25913654, se sídlem Praha 22, Uhříněves, Přátelství 1475/14a, spisová značka C 90319 vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel:

podnikatel (ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele). Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VODP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Veškeré vztahy, zejména smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a zejména občanským zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

II. Kontaktní údaje Prodávajícího

STARLIFT s.r.o.

Přátelství 1475/14A, Uhříněves, 104 00 Praha

104 00 Praha 10

IČ: 25913654, DIČ CZ25913654

E-mail: starlift@starlift.cz

Telefon: +420 596 097 100

Pobočky

Čs. armády 184, 735 51 Bohumín-Pudlov

Přátelství 1475/14a, 104 00 Praha 10 Uhříněves

Pracovní doba

Po - Pá: 7:00 - 15:30

III. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/ústní objednávky odběratele. Objednávka odběratele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • a)   obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání odběratele, jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
 • b)   druh produktu (zboží, či služby), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku dodavatele
 • c)   množství požadovaných kusů produktů
 • d)   místo a termín dodání
 • e)   způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
 • f)   v případě písemné objednávky čitelný podpis odběratele či oprávněného zástupce odběratele

Na základě objednávky odběratele, splňující shora uvedené požadavky, dodavatel odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

Odběratel nese veškerou odpovědnost a je vázán objednávkou, která by byla vystavena a podepsána osobou neoprávněnou jednat za odběratele. Projev vůle dodavatele, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky, dodá-li dodavatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je odběratel bez zbytečného odkladu odmítl.

Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky odběratele dodavatelem.

Před uzavřením první kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem v rámci jejich obchodních vztahů musí odběratel dodavateli předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského registru).

Po uzavření smlouvy dodavatel dodá odběrateli zboží dle smlouvy ve sjednané lhůtě a množství a v jakosti obvyklé. Odchylky od druhu, objemu a barvy v rámci obvyklých obchodních zvyklostí jsou povoleny, nejsou povoleny odchylky, které by neodpovídaly Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48//ES ze dne 18. června 2009.

Potvrzení objednávky dodavatelem s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky původní objednávky, je přijetím objednávky a smlouva uzavřena ve znění těchto dodatků a odchylek.

Odběratel bere na vědomí, že jakákoliv objednávka z jeho strany je závazná včetně dodavatelem potvrzeného data odběru, zboží musí být odebráno v objednaném množství a toto zboží musí být zaplaceno dle sjednaných podmínek. V případě, že odběratel odstoupí od dané objednávky, je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady týkající se dané objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

IV. Cena

Kupní cena je stanovena dle ceníku dodavatele platného v době plnění nebo je dohodnuta individuálně. Dodavatel je oprávněn měnit ceník i bez souhlasu odběratele. Přeprava zboží a balné je hrazena odběratelem, pokud není stanoveno a dohodnuto jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet dodavatele.

V případě dodávek zboží spojených s montáží, se odběrateli účtuje doprava a montáž dle nabídky na danou dodávku zboží a pokud nabídka ze strany dodavatele není, tak dle ceníku služeb dodavatele.

Dohodnuté dodací lhůty platí za podmínky, že odběratel není v prodlení se zaplacením svých splatných závazků vůči dodavateli. V opačném případě začne běžet dohodnutá dodací lhůta až ode dne splnění povinnosti odběratelem, tj. ode dne zaplacení veškerých splatných závazků dodavateli. Nedodržení dodací lhůty dodavatele se nevztahuje i na případy, kdy je prokázána platební neschopnost odběratele a je ohrožen nárok dodavatele na zaplacení kupní ceny za dodané zboží. V tomto případě je dodavatel oprávněn odmítnout dodání zboží.

V. Platební podmínky

Pokud se obě strany nedohodnou jinak, odběratelé mohou využít níže uvedené způsoby plateb:

 • a.   platba v hotovosti při převzetí zboží u dodavatele;
 • b.   platba na dobírku;
 • c.   platba před dodáním zboží, formou bankovního převodu;
 • d.   platba na fakturu se splatností 14 dní

Platba před dodáním zboží formou bankovního převodu: po přijetí objednávky je dodavatelem vystavena zálohová faktura, která je následně zaslána odběrateli. Po připsání příslušné částky na účet dodavatele je zboží v objednávce blokováno pro odběratele. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je odběrateli zaslána výzva k odběru ze skladu dodavatele. Součástí dodávky zboží je faktura.

Faktura je předána ihned při odběru zboží nebo je následně zaslána odběrateli poštou nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po jejím odeslání.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% denně za každý den prodlení.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních úroků je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na odběratele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele. Povinnost odběratele zaplatit úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

Odběratel je povinen provést na vlastní náklady veškerá nezbytná opatření k zabránění poškození nebo ztráty zboží dodaného dodavatelem. Případné újmy, které odběrateli vzniknou v důsledku nedodržování této povinnosti, jdou k jeho tíži. V případě, že hrozí nebo dojde k zabavení zboží třetí stranou je odběratel povinen neprodleně informovat dodavatele a současně učinit v souladu s právními předpisy vše pro zajištění ochrany vlastnického práva dodavatele. Výhrada vlastnického práva se týká i dodávek do zahraničí.

VI. Zrušení závazku

V případě zrušení závazku, závazné objednávky, smlouvy ze strany odběratele, se odběratel zavazuje, ve smyslu ust. § 1992 nového občanského zákoníku, dodavateli zaplatit odstupné ve výši 20% z ceny zboží a dále veškeré náklady vzniklé prodávajícímu na přípravu, montáž, demontáž a přepravné zboží. Toto sjednané odstupné je kupující povinen uhradit do 30 dnů od zrušení závazku. Náklady vyúčtované odběrateli v souvislosti se zrušením závazku je odběratel povinen uhradit dodavateli do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování nákladů.

Odběratel bere na vědomí, a souhlasí, že jakákoliv jeho objednávka týkající se speciálně vyrobeného zboží, je závazná, zboží musí být odebráno v objednaném množství a toto zboží musí být zaplaceno dle sjednaných podmínek. V takovém případě není možné zrušení závazku ze strany odběratele.

VII. Reklamace

Odběratel by měl bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (množství, vizuálně technický stav výrobku, neporušenost obalů) podle přiloženého přepravního listu. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku odběratel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: starlift@starlift.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Odběratele práva věc reklamovat, dává dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Odběratel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží dodavateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se dodavatel o vyřízení reklamace odběratele informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo telefonicky. U oprávněné reklamace náleží odběrateli náhrada účelně vynaložených nákladů.

VIII. Ochrana osobních údajů

Odběratel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavateli zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 110/2019 Sb.).

Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem:

 • a.   Přímého marketingu
 • b.   Komunikace s potenciálními zákazníky – zpracování osobních údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře a okna podpory
 • c.   Prodej zboží a služby s ním spojené – uchovávání informací zákazníků na základě jejich objednávek, plnění kupní nebo nájemní smlouvy a jednání o jejich uzavření, plnění ostatních smluv
 • d.   Vedení účetnictví

Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele. Odběratel může dodavateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

V rámci marketingového zpracování osobních údajů zpracovává správce osobní údaje za účely:

 • a.   rozesílání obchodních sdělení, newsletterů, apod.
 • b.   rozesílání informací o platnosti marketingových akcí

1)     Právní důvod zpracování osobních údajů

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:

a) oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zejména jedná-li se o zákazníky společnosti, kteří si již u společnosti určité zboží zakoupili), případně souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

b) souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

2)     Rozsah údajů, které společnost zpracovává

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobní údaje:

a) jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon

b) jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon

3)     Dobrovolnost či povinnost poskytnutí osobních údajů

a) + b) Poskytnutí údajů pro účely marketingu je zásadně dobrovolné.

4)     Doba zpracování osobních údajů

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let ode dne jejich získání.

5)     Místo zpracování osobních údajů

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

6)     Předání osobních údajů do třetích zemí

a) + b) V rámci zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

7)     Zpracovatel osobních údajů

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu osobních údajů. V takovém případě je dodavatel povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

8)     Automatizované rozhodování a profilování

a) + b) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka.

Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).

Správce v souvislosti se zpracováním pro účely marketingu využívá profilování, a to sice zejména k výběru okruhu oslovovaných subjektů údajů s konkrétními obchodními nabídkami a nabídkami marketingových akcí.

ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM KOMUNIKACE S POTENCIÁLNÍMI ZÁKAZNÍKY

V rámci komunikace s potenciálními zákazníky společnosti Starlift zpracovává správce osobní údaje poskytnuté potenciálními zákazníky na webových stránkách společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře a okna podpory.

Správce zpracovává tyto osobní údaje za účelem navázání nových obchodních vztahů.

1)     Právní důvod zpracování osobních údajů

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:

a) souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

2)     Rozsah osobních údajů, které správce zpracovává

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobních údaje:

a) e-mail, případné jiné údaje, které subjekt údaje dle vlastního uvážení uvede v samotném textu zprávy Správci

3)     Dobrovolnost či povinnost poskytnutí osobních údajů

a) Poskytnutí údajů pro tento účel je zásadně dobrovolné.

4)     Doba zpracování osobních údajů

a) Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let ode dne jejich získání.

5)     Doba zpracování osobních údajů

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

6)     Předání osobních údajů do třetích zemí

a) + b) V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

7)     Zpracovatel osobních údajů

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

8)     Automatizované rozhodování a profilování

a) + b) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka.

Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).

Správce v souvislosti se zpracováním pro účely komunikace s potencionálními zákazníky nevyužívá profilování ani automatizované rozhodování.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB

V rámci prodeje zboží a služeb správce zpracovává osobní údaje za účely:

 • a.   plnění kupní smlouvy a jednání o jejím uzavření
 • b.   plnění ostatních druhů smluv

1)     Právní důvod zpracování osobních údajů

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:

a) + b) plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle téhož ustanovení obecného nařízení

2)     Rozsah osobních údajů, které správce zpracovává

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobních údaje:

a) + b) jméno, příjmení, IČ, e-mail, adresa, telefon

3)     Dobrovolnost či povinnost poskytnutí osobních údajů

a) Poskytnutí údajů pro tento účel je povinné, neboť bez něj není možné uzavřít a následně plnit kupní či jinou smlouvu.

4)     Doba zpracování osobních údajů

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let ode dne jejich získání.

5)     Místo zpracování osobních údajů

a) + b) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

6)     Předání osobních údajů do třetích zemí

a) + b) V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

7)     Zpracovatel osobních údajů

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

8)     Automatizované rozhodování a profilování

a) + b) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka.

Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).

Správce v souvislosti se zpracováním pro účely prodeje zboží a služeb s prodejem souvisejícími nevyužívá profilování ani automatizované rozhodování.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A UCHOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Správce v rámci tohoto zpracování zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

a) vedení účetnictví

1)     Právní důvod zpracování osobních údajů

Správci svědčí u jednotlivých typů zpracování tyto právní důvody:

a) plnění právní povinnosti Správce dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví (právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení

2)     Rozsah osobních údajů, které správce zpracovává

Správce na základě právních důvodů dle bodu 2 a pro účely dle bodu 1 zpracovává tyto osobních údaje:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa, bankovní spojení, e-mail, VIN

3)     Dobrovolnost či povinnost poskytnutí osobních údajů

a) Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je povinné, neboť se jedná o zákonný požadavek, kladený na Správce.

4)     Doba zpracování osobních údajů

a) Správce osobní údaje pro účel vedení účetnictví zpracovává po dobu 10 let.

5)     Místo zpracování osobních údajů

a) Správce zpracovává osobní údaje v místě svého sídla, v případě zapojení zpracovatelů do zpracování osobních údajů může dojít ke zpracování osobních údajů v místě sídla zpracovatelů, příp. v jejich provozovnách, pobočkách, odštěpných závodech a jiných organizačních jednotkách.

6)     Předání osobních údajů do třetích zemí

a) + b) V rámci zpracování pro účely marketingu nebudou osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou Unii.

7)     Zpracovatel osobních údajů

a) + b) Správce je oprávněn zapojit do procesu zpracování osobních údajů zpracovatele, případně jinou třetí osobu i bez souhlasu subjektu údajů. V takovém případě Správce je povinen minimalizovat riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení či ztráty osobních údajů.

8)     Automatizované rozhodování a profilování

a) Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez zásahů člověka. Profilováním je užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka (odhad ekonomické situace, zdravotního stavu, osobní preference a zájmy atd.).

Správce v souvislosti se zpracováním pro účely vedení účetnictví nevyužívá profilování ani automatizované rozhodování.

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů ve vztahu ke zpracovávaným údajům a ve vztahu ke Správci má veškerá práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, především z obecného nařízení. Subjektu údajů svědčí zejména tato práva:

a) odvolání souhlasu – zpracovává-li Správce osobní údaje na základě souhlasu, může subjektu údajů svůj souhlas zásadně kdykoliv odvolat.

b) právo na informace – toto právo je jedním ze základních práv subjektu údajů, přičemž od Správce se očekává v tomto směru automatická aktivita, aniž by se subjekt údajů tohoto práva domáhal. Správce tuto svou povinnost plní právě touto tzv. „informační povinností“, kterou právě čtete, neboť právě v tomto článku se subjekt údajů dozví veškeré informace o zpracováních, které Správce s osobními údaji provádí.

c) právo na přístup k osobním údajům – toto právo může a nemusí subjekt údajů dle svého uvážení využít, rozhodne-li se jej subjekt uplatnit, musí mu Správce maximálně vyjít vstříc. Subjekt údajů uplatněním tohoto práva může od Správce získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, musí jej dále Správce informovat v případě zájmu subjektu údajů o těchto skutečnostech:
- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracován anebo vznesení námitky proti zpracování,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
- skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

d) právo na opravu a doplnění – subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil jeho nepřesné osobní údaje, které o něm zpracovává, a zároveň aby Správce doplnil neúplné osobní údaje.

e) právo na výmaz – subjekt údajů má za splnění stanovených podmínek právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají a které Správce zpracovává. Toto právo subjektu údajů vzniká v těchto případech:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny,
- subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním a zároveň nesvědčí Správci ke zpracování jiný právní důvod,
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na Správce,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

f) právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo požadovat, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to sice v těchto případech:
- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit,
- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá omezení jejich použití,
- Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- - subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Dle obecného nařízení se omezením zpracování rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

g) právo na přenositelnost - subjekt údajů má na základě tohoto práva právo získat osobní údaje, které poskytl Správci a které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím Správce, jestliže je zpracování založeno na souhlasu či na smlouvě a provádí-li se automatizovaně.

h) právo vznést námitku – zpracovává-li Správce osobní údaje pro účely jeho oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě nadále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – OBECNÉ INFORMACE

1. Jednou ze základních povinností Správce je umožnit subjektu údajů nenáročné a efektní uplatnění jeho práv. Ve vztahu ke Správci může proto subjekt údajů využít hned několik způsobů, pomocí kterých svá práva uplatní:

 • a.   osobně na adrese pobočky Správce, tj. Čs. armády 184, 735 51 Bohumín – Pudlov
 • b.   prostřednictvím adresy el. pošty: starlift@starlift.cz
 • c.   prostřednictvím poštovního podání, adresovaného na adresu Čs. armády 184, 735 51 Bohumín – Pudlov
 • d.   telefonicky na čísle +420 596 097 100.

2. Vašim požadavkům a žádostem v oblasti ochrany osobních údajů se budeme vždy snažit vyhovět v co možná nejkratším termínu, tj. bez zbytečného odkladu, v každém případě do 1 měsíce od podání žádosti či jiné podnětu.

3. Využije-li subjekt údajů možnost uplatnění svých práv dle odst. 1 písm. a), tj. osobně na adrese sídla Správce, rádi mu samozřejmě vyhovíme, ovšem vzhledem k okolnostem bude v takovém případě Správce povinen ověřit totožnost žadatele dle občanského průkazu či jiného dokladu, ze kterého bude zjevné, že žádající osoba je skutečně daným subjektem údajů. O každém ústním uplatnění práva subjektu údajů bude Správcem sepsán písemný záznam.

4. Uplatní-li své právo subjekt údajů elektronickou cestou, dostane se mu odpovědi Správce taktéž elektronickou cestou, nepožádá-li subjekt údajů výslovně o jinou formu odpovědi.

5. Náklady na uplatnění práv subjektu údajů nese výhradně Správce, ledaže se jedná o žádost zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou. Žádostí zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou je zejména opakovaná žádost totožného subjektu údajů týkající se téhož, jako předchozí žádosti či žádosti tohoto subjektu údajů, nebo také žádost nepřiměřené rozsáhlá, kterou Správce nemůže být schopen v zákonné lhůtě vyřídit.

6. S ohledem na zvolenou formu uplatnění práva je možné uplatňovat práva subjektu údajů v následujících:

 • a.   osobně na adrese sídla – pouze v pracovní dny v běžnou pracovní dobu, tj. od cca 7:00 do 15:30
 • b.   e-mailem – bez časového omezení
 • c.   poštou – bez časového omezení
 • d.   telefonicky – pouze v pracovní dny v běžnou pracovní dobu uvedenou u bodu a), v případě dočasné nedostupnosti čísla Vás bude pověřená osoba kontaktovat zpět, jakmile to bude možné.

JEDNOTLIVÁ PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

1. Odvolání souhlasu
Zpracovává-li Správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo kdykoliv takový souhlas odvolat. Subjekt údajů tak může učinit kterýmkoli výše uvedeným způsobem, tj. osobně na adrese sídla Správce, mailem, telefonicky či dopisem. Vzhledem ke konsekvencím odvolání si dovolujeme doporučit písemnou formu odvolání, tj. dopisem či mailem, případně ústní uplatnění práva s pořízením písemného záznamu.

2. Právo na přístup k osobním údajům
Toto právo, jak již bylo uvedeno výše, může a nemusí subjekt údajů dle svého uvážení využít. Rozhodne-li se jej subjekt uplatnit, musí mu Správce maximálně vyjít vstříc. Subjekt údajů uplatněním tohoto práva může od Správce získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, musí jej dále Správce informovat v případě zájmu subjektu údajů o těchto skutečnostech:
- účely zpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny,
- doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracován anebo vznesení námitky proti zpracování,
- právo podat stížnost u dozorového úřadu,
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
- skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů je oprávněn žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je bezplatné, druhá a každá další kopie se přiměřeně zpoplatní tak, aby byly pokryty účelně vynaložené náklady Správce na pořízení takové kopie.

3. Právo na opravu a doplnění
Subjekt údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na doplnění, nejsou-li úplné. Uplatní-li subjekt toto právo, je Správce povinen neprodleně předmětné osobní údaje zkontrolovat a případně zjednat nápravu, o čemž Správce subjekt údajů informuje bez zbytečného odkladu. Stejně tak Správce bude Subjekt údajů informovat, dojde-li k závěru, že jeho námitka je nedůvodná. Veškeré úkony Správce směrem k subjektu údajů musejí mít písemnou formu pod hrozbou neplatnosti, které se může subjekt údajů ve lhůtě přiměřené okolnostem dovolat.

4. Právo na výmaz
Subjektu údajů toto právo svědčí v případech uvedených v čl. V písm. e). Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů, nebo jejich vymazání z multimediálních nosičů či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů a:
a) uzná žádost subjektu údajů za důvodnou a osobní údaje subjektu vymaže, nebo
b) oznámí subjektu údajů, že jeho osobní údaje nemůže vymazat z jednoho z níže uvedených důvodů.
V době mezi podáním žádosti subjektu údajů a vyřízením této žádosti Správce předmětné osobní údaje označí.
Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
b) pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů,
c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování,
e) určení, uplatnění a výkon práv Správce.

5. Právo na omezení zpracování
Subjektu údajů toto právo svědčí v případech uvedených v čl. V písm. f). Uplatní-li subjekt údajů toto právo, Správce neprodleně posoudí, zda je žádost subjektu důvodná, především, zda jsou splněny uvedené podmínky pro uplatnění tohoto práva. Osobní údaje, kterých se zpracování týká, Správce řádně označí.
Jestliže dojde po posouzení Správcem k závěru, že zpracování předmětných osobních údajů má být omezeno, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Toto omezení se nevztahuje na prosté uložení osobních údajů.
Hodlá-li Správce omezení zrušit, je povinen subjekt informovat o okamžiku zrušení, jakož i o jeho důvodech.

6. Právo na přenositelnost
V případě, že předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje získané od subjektu údajů, které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, a to sice v těchto dvou případech:
a) zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů, nebo
b) se jedná o zpracování založené smlouvou se subjektem údajů a je realizované automatizovaně.
V rámci tohoto práva může subjekt údajů žádat:
a) předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
b) předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k rukám jiného správce osobních údajů, přičemž takové správce je subjekt údajů povinen dostatečně označit v žádost o přenesení osobních údajů.

7. Právo na námitku
V případech, kdy Správci svědčí ke zpracování právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, tj. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, příp. právní důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, tj. oprávněný zájem Správce, svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči danému zpracování osobních údajů.
Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez zbytečného odkladu prověří. S právem na námitku úzce souvisí účely přímého marketingu. Zpracovává-li Správce osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjektu údajů právo vznést kdykoliv námitku proti takovému zpracování osobních údajů, které se ho týkají (včetně profilování). Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Správce musí přestat zpracovávat osobní údaje, vůči jejichž zpracování byla vznesena oprávněná námitka. To neplatí, jestliže pro další zpracování svědčí vážné oprávněné důvody, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jestliže je další zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.

IX. Jiná ustanovení

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnosti, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží v neporušeném bezzávadném stavu.

Odběratel nemůže bez předchozího souhlasu dodavatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož ani zastavit svá práva, pohledávky a nároky ze smlouvy vyplývající.

Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla pronajímatele (§ 89a obč. soud. řádu).

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky při prodeji zboží jsou účinné od 1. ledna 2014.

Všeobecné podmínky pro pronájem vysokozdvižných vozíků a přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku společnosti STARLIFT, s.r.o.

Platné od 1. 1. 2019

Pronajímatel

STARLIFT s.r.o.

Přátelství 1475/14A, Uhříněves, 104 00 Praha

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky pro nájem movitých věcí (dále jako Všeobecné podmínky) obsahují základní zásady smlouvy o nájmu, která byla nebo bude uzavřena písemnou formou a po jejím podepsání se stanou její nedílnou součástí. Odchýlit se od nich lze jen na základě změny odpovídajícího znění smlouvy o nájmu.

2. Cena a placení

2.1. Cena za nájem je sjednána dohodou smluvních stran pevnou částkou, případně částkou za jeden kalendářní den při provozu max. 6 motohodin denně. Při stanovení ceny nájmu se přihlíží rovněž ke směnnosti provozu a případnému vyššímu dennímu nájezdu motohodin. Pokud není předávacím protokolem stanoveno jinak, bude za každou další najetou motohodinu účtována sazba dle nosnosti věci a to podle standartního ceníku pronajímatele.

2.2. Pokud není dohodnuto ve smlouvě o nájmu jinak a nájemce si nezajišťuje dopravu sám, platí ceny zásadně ze skladu prodávajícího - Čs. armády 184, Bohumín-Pudlov, nebo ul. Purkyňova 1805, Úvaly u Prahy. Doprava je nájemci účtována zvlášť, není–li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

2.3. Jestliže ve smlouvě o nájmu nejsou dohodnuté jiné termíny splatnosti faktury, jsou platby hrazeny do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu pronajímatelem.

2.4. Nájemce není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám pronajímatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu pronajímatele. Zadržení plateb nebo vzájemné zaúčtování případných nároků nájemce není přípustné.

2.5. Další splátky budou fakturovány vždy k prvnímu dni v měsíci, buď za celý měsíc, nebo poměrná část. Splatnost faktur je vždy 14 dnů ode dne vystavení faktury pronajímatelem.

2.6. Jestliže je nájemce v prodlení v platbě zálohy nebo nájemného, má pronajímatel právo účtovat nájemci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení . V případě prodlení delším , než 7 dní, má pronajímatel právo účtovat 0,5% z dlužné částky za každý další den z prodlení.

2.7. Nájemné případně zálohy jsou zaplacené dnem, ve kterém je finanční obnos za nájemné nebo zálohu připsán na účet pronajímatele.

2.8. Jestliže nájemce nepřevezme zařízení ve stanoveném termínu, má pronajímatel právo účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 20 % sjednaného nájemného , přepočteno na jeden den nájmu, a to za každý den prodlení nájemce, kdy si nájemce věcí nepřevezme.

3. Doba nájmu

3.1. Nájem začíná dnem, kdy nájemce převzal předmět nájmu v servisním středisku pronajímatele (pokud si dopravu zajišťuje sám) nebo dnem, kdy byl předmět nájmu předán zástupcem pronajímatele nájemci v určeném místě užívání dle dohody obsažené v této smlouvě, nebo dnem stanoveným ve smlouvě.

3.2. Nájem končí dnem, kdy předmět nájmu byl protokolárně předán po kontrole stavu stroje zpět do pobočky pronajímatele odpovědné osobě.

3.3. Do doby nájmu se nepočítá doba, kdy předmět nebyl schopen provozu z důvodu technické závady. To neplatí, jestliže k prostoji došlo na základě poruchy zaviněné nesprávnou údržbou nebo obsluhou pracovníky nájemce. Pronajímatel v takovém případě učiní vše pro co nejrychlejší odstranění poruchy a uvedení stroje do provozu.

3.4. Hlášení závady je uskutečněno tehdy, jestliže servisní oddělení na pobočce pronajímatele v Bohumíně , Čs.armády 184, obdrží hlášení závady e-mailem. V takovém případě je rozhodující den a hodina, kdy servisní oddělení obdrží e-mailové sdělení podepsané oprávněnou osobou nájemce.

4. Povinnosti pronajímatele

4.1. Písemně předat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému používání.

4.2. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu protokolárně předávacím protokolem a nájemce je povinen předmět nájmu od něj převzít.

4.3. Pokud nájemce požaduje součinnost servisního mechanika pronajímatele při přejímce věci od dopravce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli odměnu za služby tohoto servisního mechanika, včetně doby jím strávené na cestě a kilometrovné dle ceníku pronajímatele platného v době uskutečnění služby.

4.4. Pronajímatel se zavazuje zajistit nájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním předmětu nájmu.

4.5. V případě, že vozík bude nepojízdný v průběhu pronájmu vinou výrobní závady, sjednává se , že nájemce nemusí platit nájemné za dny, kdy předmět nájmu byl mimo provoz. To neplatí, jestliže k závadě došlo na základě poruchy zaviněné nesprávnou údržbou nebo obsluhou pracovníky nájemce.

4.6. V případě zanedbání povinnosti nájemce ohlásit písemně požadavek na zásah servisního mechanika podle požadovaných limitů počtu motohodin, má pronajímatel právo posoudit stav předmětu nájmu s cílem zjistit rozsah možného poškození a požadovat na nájemci úhradu těchto nákladů v plné výši, dle platného ceníku náhradních dílů pronajímatele + každá započatá hodina práce servisního technika, v hodnotě dle ceníku pronajímatele.

5. Povinnosti nájemce

5.1. Užívat předmět nájmu v souladu s obecnými podmínkami provozu VZV dle ČSN a dbát na jeho údržbu. Na vlastní náklady provádět běžnou provozní údržbu (např. odstavení předmětu nájmu pod střechou, každodenní kontrola provozních náplní – olej v motoru, stav chladicí kapaliny, tlak vzduchu v pneumatikách a hladina vody v baterii, pokud je k dispozici, odstranění cizích těles na kolech, vidlích apod. zachycené při jízdě).

5.2. Pokud se při používání věci projeví jakékoliv neobvyklé hodnoty spotřeby nebo známky opotřebení nebo jiné zvláštnosti, je nájemce povinen věc odstavit a o této skutečnosti neprodleně, nejpozději do 24 hodin prostřednictvím telefonu na dispečink pronajímatele uvedený v předávacím protokolu či na webových stránkách, uvědomit pronajímatele, aby bylo možno zabránit vzniku větších či dalších škod.

5.3. Nájemce plně zodpovídá za škody způsobené havárií, nebo neodborným užíváním, které jsou způsobeny obsluhou stroje. Vyčíslení případné škody bude, ve sporných případech, provedeno soudním znalcem nebo odhadcem na náklady nájemce. V případě havárie je nájemce povinen nechat ji vyšetřit Policií ČR. V případě, že tak neučiní, nese nájemce veškeré náklady a újmu vzniklou pronajímateli.

5.4. Nájemce plně zodpovídá za zajištění stroje v době odstavení proti zcizení, poškození, zneužití či podobně.

5.5. Nájemce je povinen kontrolovat stav ujetých motohodin a pokud se bude blížit perioda provedení servisní prohlídky je povinen s dostatečným předstihem o této skutečnosti informovat pronajímatele.

5.6. Používat předmět nájmu pouze v sídle nájemce, pokud není ve smlouvě, nebo jejím dalším dodatku, písemně dohodnuto jinak. Nájemce není oprávněn předmět nájmu zapůjčit třetí osobě nebo jej po dobu nájmu samovolně přepravovat není – li stanoveno v nájemní smlouvě jinak.

5.7. Používat předmět nájmu pouze k účelům, ke kterým je určen.

5.8. Umožnit osobě písemně pověřené pronajímatelem kdykoliv kontrolu, zda předmět nájmu je užíván způsobem stanoveným ve smlouvě.

5.9. Uhradit všechny náklady oprav předmětu nájmu, které vznikly v důsledku nesprávného používání a nesprávné údržby. Náklady na takovou opravu budou fakturovány podle ceníku prací a náhradních dílů používaných běžně pronajímatelem. V případě sporu o cenu použitých náhradních dílů je rozhodující ceník firmy STARLIFT,platný v době nájmu. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení faktury pronajímatelem.

5.10. Při skončení nájmu je nájemce povinen vrátit stroj kompletní, včetně veškerého příslušenství a vybavení ve stavu, kromě úprav provedených po dohodě s pronajímatelem, v jakém ji převzal od pronajímatele a s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Veškeré závady musí být odborně opraveny, stroj vyčištěn.

6. Zvláštní ujednání

6.1. V případě pochybnosti o tom, zda závada na předmětu nájmu byla způsobena nesprávným používáním nebo nesprávnou údržbou, rozhoduje stanovisko servisního mechanika pronajímatele.

6.2. Pokud se prokáže, že závada byla zaviněna nájemcem, hradí náklady na posouzení předmětu nájmu servisním mechanikem pronajímatele nájemce.

7. Zrušení smlouvy

7.1. Výpověď smlouvy ze strany pronajímatele je možná, pokud nájemce:

 • a)   zjevným způsobem hrubě porušuje ustanovení smlouvy, či těchto všeobecných podmínek
 • b)   je v prodlení nejméně 10 dnů v placení nájemného po splatnosti nebo náhrad za servisní práce apod.
 • c)   dostane se do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění a nebo bude nájemcem nebo proti nájemci podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo nájemce navrhne povolení ochranné lhůty, reorganizaci atd. a nebo soud rozhodne o prohlášení konkursu na majetek nájemce nebo o povolení oddlužení, o povolení moratoria nájemce a nebo soud rozhodne o povolení reorganizace, o povolení vyrovnání či zamítne návrh na prohlášení konkursu na majetek nájemce pro nedostatek majetku či zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku nájemce.
 • d)   nájemce vstoupí do likvidace

7.2. Výpověď je platná okamžikem jejího doručení nájemci. V případě, že nájemce nebude k zastižení v místě udaném ve smlouvě, bere se za den výpovědi smlouvy, den odeslání.

7.3. Bezprostředně po ukončení smluvního vztahu či v jiné pronajímatelem určené době je nájemce povinen předmět nájmu vydat pronajímateli v dohodnutém místě „umístění předmětu nájmu“. Nájemce je povinen předmět nájmu vydat okamžitě poté, kdy je tato smlouva ukončena, případně v jiném, pronajímatelem stanoveném datu a čase dle bodu 3. 2. těchto podmínek. Po dobu od okamžiku ukončení této smlouvy do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli nesmí nájemce předmět nájmu užívat, je výslovně povinen pro pronajímatele předmět nájmu řádně opatrovat a spravovat a je povinen zabránit všemu, co by zmařilo včasné předání předmětu nájmu zpět pronajímateli.

7.4. Nájemce tímto pronajímateli udílí právo vstoupit za účelem převzetí předmětu nájmu do místa, v němž se předmět nájmu nachází, v případě potřeby též do místa, kde byl používán.

7.5. K převzetí předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn písemně zmocnit třetí osobu, která je v takovém případě oprávněna předmět nájmu jménem pronajímatele převzít a za tímto účelem vstupovat do prostor užívaných nájemcem.

7.6. Nájemce bere na vědomí, že okamžikem marného uplynutí lhůty k předání dle předcházejících odstavců je v prodlení se splněním své povinnosti předat předmět nájmu pronajímateli.

7.7. Nájemce je povinen do 14 dnů zaplatit pronajímateli všechny účelně vynaložené náklady spojené s odejmutím předmětu nájmu.

7.8. Po celou dobu trvání smluvního vztahu má pronajímatel všechna práva vlastníka předmětu nájmu. Nájemce nesmí předmět nájmu používat jinak, než je stanoveno ve smlouvě a všeobecných podmínkách pronajimatele, nesmí s ním bez svolení pronajímatele fakticky ani právně nakládat (např. dávat jej do podnájmu, zřizovat k němu zástavní právo apod.).

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Nájemce se zavazuje neprodleně oznámit pronajímateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti nájemce se veškeré pohledávky pronajímatele vůči nájemce stávají splatnými v den, kdy se pronajímatel o této platební neschopnosti dozvěděl.

8.2. Pokud nájemce či pronajímatel odepře či zmaří doručení listiny od protistrany, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

8.3. Dle § 630 občanského zákoníku si strany smluvního vztahu sjednávají promlčecí dobu v rozsahu 5 let a to na uplatnění práva pronajímatele na zaplacení ceny nájmu a případné škody, resp. náhradu škody. V ostatních případech platí promlčecí doba stanovená zákonem. Je-li kterákoliv strana dlužna protistraně z několika závazků, započte se plnění nejprve na závazek nejdříve splatný, přičemž nejdříve se započítává na náhradu škody, poté na příslušenství, poté na jistinu.

V ……………………………. Dne …………………………….

Pronajímatel: ……………………….…………………. Nájemce:………………………………………………


EU flag

Proč Starlift

- působíme v celé České republice

- jsme odborníky na vozíky již od roku 2002

- dodáváme kvalitní náhradní díly

- autorizovaný servis vozíků UniCarriers

YTQzN