Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) platí při prodeji zboží společnosti STARLIFT s.r.o. odběrateli

I. Základní ustanovení

smluvní strany:

Dodavatel: společnost STARLIFT s.r.o.

IČ: 25913654, DIČ: CZ25913654, se sídlem Praha 3, K Červenému dvoru 2132/24, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 90319 vedená u Městského soudu v Praze.

Odběratel:

- podnikatel (ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele). Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VODP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Veškeré vztahy, zejména smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a zejména občanským zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

II. Kontaktní údaje Prodávajícího

STARLIFT s.r.o.

130 00 Praha 3

IČ: 25913654, DIČ CZ25913654

E-mail: starlift@starlift.cz

Telefon: +420 596 097 100

Fax: +420 596 012 419

Pobočky

Čs. armády 184, 735 51 Bohumín-Pudlov

Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly u Prahy

Pracovní doba

Po - Pá: 7:00 - 15:30

III. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/ústní objednávky odběratele. Objednávka odběratele musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • a)   obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání odběratele, jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
 • b)   druh produktu (zboží, či služby), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku dodavatele
 • c)   množství požadovaných kusů produktů
 • d)   místo a termín dodání
 • e)   způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
 • f)   v případě písemné objednávky čitelný podpis odběratele či oprávněného zástupce odběratele

Na základě objednávky odběratele, splňující shora uvedené požadavky, dodavatel odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.

Odběratel nese veškerou odpovědnost a je vázán objednávkou, která by byla vystavena a podepsána osobou neoprávněnou jednat za odběratele. Projev vůle dodavatele, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky, dodá-li dodavatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je odběratel bez zbytečného odkladu odmítl.

Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky odběratele dodavatelem.

Před uzavřením první kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem v rámci jejich obchodních vztahů musí odběratel dodavateli předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského registru).

Po uzavření smlouvy dodavatel dodá odběrateli zboží dle smlouvy ve sjednané lhůtě a množství a v jakosti obvyklé. Odchylky od druhu, objemu a barvy v rámci obvyklých obchodních zvyklostí jsou povoleny, nejsou povoleny odchylky, které by neodpovídaly Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48//ES ze dne 18. června 2009.

Potvrzení objednávky dodavatelem s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky původní objednávky, je přijetím objednávky a smlouva uzavřena ve znění těchto dodatků a odchylek.

Odběratel bere na vědomí, že jakákoliv objednávka z jeho strany je závazná včetně dodavatelem potvrzeného data odběru, zboží musí být odebráno v objednaném množství a toto zboží musí být zaplaceno dle sjednaných podmínek. V případě, že odběratel odstoupí od dané objednávky, je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady týkající se dané objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

IV. Cena

Kupní cena je stanovena dle ceníku dodavatele platného v době plnění nebo je dohodnuta individuálně. Dodavatel je oprávněn měnit ceník i bez souhlasu odběratele. Přeprava zboží a balné je hrazena odběratelem, pokud není stanoveno a dohodnuto jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet dodavatele.

V případě dodávek zboží spojených s montáží, se odběrateli účtuje doprava a montáž dle nabídky na danou dodávku zboží a pokud nabídka ze strany dodavatele není, tak dle ceníku služeb dodavatele.

Dohodnuté dodací lhůty platí za podmínky, že odběratel není v prodlení se zaplacením svých splatných závazků vůči dodavateli. V opačném případě začne běžet dohodnutá dodací lhůta až ode dne splnění povinnosti odběratelem, tj. ode dne zaplacení veškerých splatných závazků dodavateli. Nedodržení dodací lhůty dodavatele se nevztahuje i na případy, kdy je prokázána platební neschopnost odběratele a je ohrožen nárok dodavatele na zaplacení kupní ceny za dodané zboží. V tomto případě je dodavatel oprávněn odmítnout dodání zboží.

V. Platební podmínky

Pokud se obě strany nedohodnou jinak, odběratelé mohou využít níže uvedené způsoby plateb:

 • a.   platba v hotovosti při převzetí zboží u dodavatele;
 • b.   platba na dobírku;
 • c.   platba před dodáním zboží, formou bankovního převodu;
 • d.   platba na fakturu se splatností 14 dní

Platba před dodáním zboží formou bankovního převodu: po přijetí objednávky je dodavatelem vystavena zálohová faktura, která je následně zaslána odběrateli. Po připsání příslušné částky na účet dodavatele je zboží v objednávce blokováno pro odběratele. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění, resp. je odběrateli zaslána výzva k odběru ze skladu dodavatele. Součástí dodávky zboží je faktura.

Faktura je předána ihned při odběru zboží nebo je následně zaslána odběrateli poštou nebo elektronickou poštou. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po jejím odeslání.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% denně za každý den prodlení.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních úroků je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na odběratele. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele. Povinnost odběratele zaplatit úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

Odběratel je povinen provést na vlastní náklady veškerá nezbytná opatření k zabránění poškození nebo ztráty zboží dodaného dodavatelem. Případné újmy, které odběrateli vzniknou v důsledku nedodržování této povinnosti, jdou k jeho tíži. V případě, že hrozí nebo dojde k zabavení zboží třetí stranou je odběratel povinen neprodleně informovat dodavatele a současně učinit v souladu s právními předpisy vše pro zajištění ochrany vlastnického práva dodavatele. Výhrada vlastnického práva se týká i dodávek do zahraničí.

VI. Zrušení závazku

V případě zrušení závazku, závazné objednávky, smlouvy ze strany odběratele, se odběratel zavazuje, ve smyslu ust. § 1992 občanského zákoníku, dodavateli zaplatit odstupné ve výši 20% z ceny zboží a dále veškeré náklady vzniklé prodávajícímu na přípravu, montáž, demontáž a přepravné zboží. Toto sjednané odstupné je kupující povinen uhradit do 30 dnů od zrušení závazku. Náklady vyúčtované odběrateli v souvislosti se zrušením závazku je odběratel povinen uhradit dodavateli do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování nákladů.

Odběratel bere na vědomí, a souhlasí, že jakákoliv jeho objednávka týkající se speciálně vyrobeného zboží, je závazná, zboží musí být odebráno v objednaném množství a toto zboží musí být zaplaceno dle sjednaných podmínek. V takovém případě není možné zrušení závazku ze strany odběratele.

VII. Reklamace

Odběratel by měl bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (množství, vizuálně technický stav výrobku, neporušenost obalů) podle přiloženého přepravního listu. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku odběratel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: starlift@starlift.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Odběratele práva věc reklamovat, dává dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Odběratel je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží dodavateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se dodavatel o vyřízení reklamace odběratele informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo telefonicky. U oprávněné reklamace náleží odběrateli náhrada účelně vynaložených nákladů.

VIII. Ochrana osobních údajů

Odběratel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavateli zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Odběratel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele. Odběratel může dodavateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

IX. Jiná ustanovení

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnosti, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží v neporušeném bezzávadném stavu.

Odběratel nemůže bez předchozího souhlasu dodavatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož ani zastavit svá práva, pohledávky a nároky ze smlouvy vyplývající.

Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla pronajímatele (§ 89a obč. soud. řádu).

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky při prodeji zboží jsou účinné od 1. ledna 2014.

Všeobecné podmínky pro pronájem vysokozdvižných vozíků a přídavných zařízení a příslušenství pro manipulační techniku společnosti STARLIFT, s.r.o.

Platné od 01. 01. 2014

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky pro nájem movitých věcí (dále jako Všeobecné podmínky) obsahují základní zásady smlouvy o nájmu, která byla nebo bude uzavřena písemnou formou a po jejím podepsání se stanou její nedílnou součástí. Odchýlit se od nich lze jen na základě změny odpovídajícího znění smlouvy o nájmu.

2. Cena a placení

2.1. Cena za nájem je sjednána dohodou smluvních stran pevnou částkou, případně částkou za jeden kalendářní den při provozu max. 6 motohodin denně. Při stanovení ceny nájmu se přihlíží rovněž ke směnnosti provozu a případnému vyššímu dennímu nájezdu motohodin. Pokud není předávacím protokolem stanoveno jinak, bude za každou další najetou motohodinu účtována sazba dle nosnosti věci a to podle standartního ceníku pronajímatele.

2.2. Pokud není dohodnuto ve smlouvě o nájmu jinak a nájemce si nezajišťuje dopravu sám, platí ceny zásadně ze skladu prodávajícího - Čs. armády 184, Bohumín-Pudlov, nebo ul. Purkyňova 1805, Úvaly u Prahy. Doprava je nájemci účtována zvlášť, není–li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

2.3. Jestliže ve smlouvě o nájmu nejsou dohodnuté jiné termíny splatnosti faktury, jsou platby hrazeny do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu pronajímatelem.

2.4. Nájemce není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám pronajímatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu pronajímatele. Zadržení plateb nebo vzájemné zaúčtování případných nároků nájemce není přípustné.

2.5. Další splátky budou fakturovány vždy k prvnímu dni v měsíci, buď za celý měsíc, nebo poměrná část. Splatnost faktur je vždy 14 dnů ode dne vystavení faktury pronajímatelem.

2.6. Jestliže je nájemce v prodlení v platbě zálohy nebo nájemného, má pronajímatel právo účtovat nájemci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení . V případě prodlení delším , než 7 dní, má pronajímatel právo účtovat 0,5% z dlužné částky za každý další den z prodlení.

2.7. Nájemné případně zálohy jsou zaplacené dnem, ve kterém je finanční obnos za nájemné nebo zálohu připsán na účet pronajímatele.

2.8. Jestliže nájemce nepřevezme zařízení ve stanoveném termínu, má pronajímatel právo účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 20 % sjednaného nájemného , přepočteno na jeden den nájmu, a to za každý den prodlení nájemce, kdy si nájemce věcí nepřevezme.

3. Doba nájmu

3.1. Nájem začíná dnem, kdy nájemce převzal předmět nájmu v servisním středisku pronajímatele (pokud si dopravu zajišťuje sám) nebo dnem, kdy byl předmět nájmu předán zástupcem pronajímatele nájemci v určeném místě užívání dle dohody obsažené v této smlouvě, nebo dnem stanoveným ve smlouvě.

3.2. Nájem končí dnem, kdy předmět nájmu byl protokolárně předán po kontrole stavu stroje zpět do pobočky pronajímatele odpovědné osobě.

3.3. Do doby nájmu se nepočítá doba, kdy předmět nebyl schopen provozu z důvodu technické závady. To neplatí, jestliže k prostoji došlo na základě poruchy zaviněné nesprávnou údržbou nebo obsluhou pracovníky nájemce. Pronajímatel v takovém případě učiní vše pro co nejrychlejší odstranění poruchy a uvedení stroje do provozu.

3.4. Hlášení závady je uskutečněno tehdy, jestliže servisní oddělení na pobočce pronajímatele v Bohumíně , Čs.armády 184, obdrží hlášení závady e-mailem. V takovém případě je rozhodující den a hodina, kdy servisní oddělení obdrží e-mailové sdělení podepsané oprávněnou osobou nájemce.

4. Povinnosti pronajímatele

4.1. Písemně předat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému používání.

4.2. Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu protokolárně předávacím protokolem a nájemce je povinen předmět nájmu od něj převzít.

4.3. Pokud nájemce požaduje součinnost servisního mechanika pronajímatele při přejímce věci od dopravce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli odměnu za služby tohoto servisního mechanika, včetně doby jím strávené na cestě a kilometrovné dle ceníku pronajímatele platného v době uskutečnění služby.

4.4. Pronajímatel se zavazuje zajistit nájemci nerušený výkon práv spojených s užíváním předmětu nájmu.

4.5. V případě, že vozík bude nepojízdný v průběhu pronájmu vinou výrobní závady, sjednává se , že nájemce nemusí platit nájemné za dny, kdy předmět nájmu byl mimo provoz. To neplatí, jestliže k závadě došlo na základě poruchy zaviněné nesprávnou údržbou nebo obsluhou pracovníky nájemce.

4.6. V případě zanedbání povinnosti nájemce ohlásit písemně požadavek na zásah servisního mechanika podle požadovaných limitů počtu motohodin, má pronajímatel právo posoudit stav předmětu nájmu s cílem zjistit rozsah možného poškození a požadovat na nájemci úhradu těchto nákladů v plné výši, dle platného ceníku náhradních dílů pronajímatele + každá započatá hodina práce servisního technika, v hodnotě dle ceníku pronajímatele.

5. Povinnosti nájemce

5.1. Užívat předmět nájmu v souladu s obecnými podmínkami provozu VZV dle ČSN a dbát na jeho údržbu. Na vlastní náklady provádět běžnou provozní údržbu (např. odstavení předmětu nájmu pod střechou, každodenní kontrola provozních náplní – olej v motoru, stav chladicí kapaliny, tlak vzduchu v pneumatikách a hladina vody v baterii, pokud je k dispozici, odstranění cizích těles na kolech, vidlích apod. zachycené při jízdě).

5.2. Pokud se při používání věci projeví jakékoliv neobvyklé hodnoty spotřeby nebo známky opotřebení nebo jiné zvláštnosti, je nájemce povinen věc odstavit a o této skutečnosti neprodleně, nejpozději do 24 hodin prostřednictvím telefonu na dispečink pronajímatele uvedený v předávacím protokolu či na webových stránkách, uvědomit pronajímatele, aby bylo možno zabránit vzniku větších či dalších škod.

5.3. Nájemce plně zodpovídá za škody způsobené havárií, nebo neodborným užíváním, které jsou způsobeny obsluhou stroje. Vyčíslení případné škody bude, ve sporných případech, provedeno soudním znalcem nebo odhadcem na náklady nájemce. V případě havárie je nájemce povinen nechat ji vyšetřit Policií ČR. V případě, že tak neučiní, nese nájemce veškeré náklady a újmu vzniklou pronajímateli.

5.4. Nájemce plně zodpovídá za zajištění stroje v době odstavení proti zcizení, poškození, zneužití či podobně.

5.5. Nájemce je povinen kontrolovat stav ujetých motohodin a pokud se bude blížit perioda provedení servisní prohlídky je povinen s dostatečným předstihem o této skutečnosti informovat pronajímatele.

5.6. Používat předmět nájmu pouze v sídle nájemce, pokud není ve smlouvě, nebo jejím dalším dodatku, písemně dohodnuto jinak. Nájemce není oprávněn předmět nájmu zapůjčit třetí osobě nebo jej po dobu nájmu samovolně přepravovat není – li stanoveno v nájemní smlouvě jinak.

5.7. Používat předmět nájmu pouze k účelům, ke kterým je určen.

5.8. Umožnit osobě písemně pověřené pronajímatelem kdykoliv kontrolu, zda předmět nájmu je užíván způsobem stanoveným ve smlouvě.

5.9. Uhradit všechny náklady oprav předmětu nájmu, které vznikly v důsledku nesprávného používání a nesprávné údržby. Náklady na takovou opravu budou fakturovány podle ceníku prací a náhradních dílů používaných běžně pronajímatelem. V případě sporu o cenu použitých náhradních dílů je rozhodující ceník firmy STARLIFT,platný v době nájmu. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení faktury pronajímatelem.

5.10. Při skončení nájmu je nájemce povinen vrátit stroj kompletní, včetně veškerého příslušenství a vybavení ve stavu, kromě úprav provedených po dohodě s pronajímatelem, v jakém ji převzal od pronajímatele a s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Veškeré závady musí být odborně opraveny, stroj vyčištěn.

6. Zvláštní ujednání

6.1. V případě pochybnosti o tom, zda závada na předmětu nájmu byla způsobena nesprávným používáním nebo nesprávnou údržbou, rozhoduje stanovisko servisního mechanika pronajímatele.

6.2. Pokud se prokáže, že závada byla zaviněna nájemcem, hradí náklady na posouzení předmětu nájmu servisním mechanikem pronajímatele nájemce.

7. Zrušení smlouvy

7.1. Výpověď smlouvy ze strany pronajímatele je možná, pokud nájemce:

 • a)   zjevným způsobem hrubě porušuje ustanovení smlouvy, či těchto všeobecných podmínek
 • b)   je v prodlení nejméně 10 dnů v placení nájemného po splatnosti nebo náhrad za servisní práce apod.
 • c)   dostane se do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění a nebo bude nájemcem nebo proti nájemci podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo nájemce navrhne povolení ochranné lhůty, reorganizaci atd. a nebo soud rozhodne o prohlášení konkursu na majetek nájemce nebo o povolení oddlužení, o povolení moratoria nájemce a nebo soud rozhodne o povolení reorganizace, o povolení vyrovnání či zamítne návrh na prohlášení konkursu na majetek nájemce pro nedostatek majetku či zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku nájemce.
 • d)   nájemce vstoupí do likvidace

7.2. Výpověď je platná okamžikem jejího doručení nájemci. V případě, že nájemce nebude k zastižení v místě udaném ve smlouvě, bere se za den výpovědi smlouvy, den odeslání.

7.3. Bezprostředně po ukončení smluvního vztahu či v jiné pronajímatelem určené době je nájemce povinen předmět nájmu vydat pronajímateli v dohodnutém místě „umístění předmětu nájmu“. Nájemce je povinen předmět nájmu vydat okamžitě poté, kdy je tato smlouva ukončena, případně v jiném, pronajímatelem stanoveném datu a čase dle bodu 3. 2. těchto podmínek. Po dobu od okamžiku ukončení této smlouvy do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli nesmí nájemce předmět nájmu užívat, je výslovně povinen pro pronajímatele předmět nájmu řádně opatrovat a spravovat a je povinen zabránit všemu, co by zmařilo včasné předání předmětu nájmu zpět pronajímateli.

7.4. Nájemce tímto pronajímateli udílí právo vstoupit za účelem převzetí předmětu nájmu do místa, v němž se předmět nájmu nachází, v případě potřeby též do místa, kde byl používán.

7.5. K převzetí předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn písemně zmocnit třetí osobu, která je v takovém případě oprávněna předmět nájmu jménem pronajímatele převzít a za tímto účelem vstupovat do prostor užívaných nájemcem.

7.6. Nájemce bere na vědomí, že okamžikem marného uplynutí lhůty k předání dle předcházejících odstavců je v prodlení se splněním své povinnosti předat předmět nájmu pronajímateli.

7.7. Nájemce je povinen do 14 dnů zaplatit pronajímateli všechny účelně vynaložené náklady spojené s odejmutím předmětu nájmu.

7.8. Po celou dobu trvání smluvního vztahu má pronajímatel všechna práva vlastníka předmětu nájmu. Nájemce nesmí předmět nájmu používat jinak, než je stanoveno ve smlouvě a všeobecných podmínkách pronajimatele, nesmí s ním bez svolení pronajímatele fakticky ani právně nakládat (např. dávat jej do podnájmu, zřizovat k němu zástavní právo apod.).

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Nájemce se zavazuje neprodleně oznámit pronajímateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti nájemce se veškeré pohledávky pronajímatele vůči nájemce stávají splatnými v den, kdy se pronajímatel o této platební neschopnosti dozvěděl.

8.2. Pokud nájemce či pronajímatel odepře či zmaří doručení listiny od protistrany, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

8.3. Dle § 630 občanského zákoníku si strany smluvního vztahu sjednávají promlčecí dobu v rozsahu 5 let a to na uplatnění práva pronajímatele na zaplacení ceny nájmu a případné škody, resp. náhradu škody. V ostatních případech platí promlčecí doba stanovená zákonem. Je-li kterákoliv strana dlužna protistraně z několika závazků, započte se plnění nejprve na závazek nejdříve splatný, přičemž nejdříve se započítává na náhradu škody, poté na příslušenství, poté na jistinu.

V ……………………………. Dne …………………………….

Pronajímatel: ……………………….…………………. Nájemce:………………………………………………


EU flag

Proč Starlift

- působíme v celé České republice

- jsme odborníky na vozíky již od roku 2002

- dodáváme kvalitní náhradní díly

- autorizovaný servis vozíků UniCarriers

N2NlMTVhNm